Chi tiết

  • Địa điểm: Nam Kinh, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 50,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA Bondsure