Chi tiết

  • Địa điểm: Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 300,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA SPU, Màng chống thấm JOABOA MAC