Chi tiết

  • Địa điểm: Trùng Khánh, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 7,500 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC