Chi tiết

  • Địa điểm: Đông Quan, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 100,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC
  • Khu vực thi công: Vách bên tường, tấm nền, tấm đỉnh