Chi tiết

  • Địa điểm: Quảng Châu, Đông Quan, Thâm Quyến, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 1,000,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Màng chống thấm JOABOA MAC