Chi tiết

  • Địa điểm: Trịnh Châu, Trung Quốc
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Màng chống thấm JOABOA PET