Chi tiết

  • Địa điểm: Thạch Gia Trang, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 10,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA Bondsure