Chi tiết

  • Địa điểm: Thành Đô, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 380,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC