Chi tiết

  • Địa điểm: Cảnh Đức Trấn, Giang Tây, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 50,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Màng chống thấm JOABOA PET, Màng chống thấm JOABOA MAC, Sơn chống thấm JOABOA SPU