Chi tiết

  • Địa điểm: Thẩm Quyến, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 120,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA® Bondsure