Chi tiết

  • Địa điểm: Tô Châu, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 55,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA® Bondsure