Chi tiết

  • Địa điểm: Thiên Tân, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 200,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC