Chi tiết

  • Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: Trên 20,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC
  • Khu vực thi công: Tấm đỉnh