Chi tiết

  • Địa điểm: Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc
  • Diện tích chống thấm: 500,000 m2
  • Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Màng chống thấm JOABOA PET, Màng chống thấm JOABOA MAC, Sơn chống thấm JOABOA SPU