ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Chấp nhận chất lượng đến dự án bước cuối cùng trước khi xây dựng.
Tất cả các ống lắp nên được phủ sẵn và niêm phong xử lý.
Chất nền phải sạch và trơn.
Các góc bên trong và bên ngoài của bề mặt lau để tròn. Bán kính min của góc bên trong là 50mm và bán kính tối đa của bên ngoài là 20mm.
Không có ao nuôi trên bề mặt khi thi công.

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG

QUY TRÌNH THỰC HIỆN